Photography

Tap Ngoc Tran

February 20, 1944 ~ May 11, 2017 (age 73)

Obituary

CéO PHé"
Trong ni?m tin vé o ??c Giêsu Kitô t? n?n vé ph?c sinh,
gia ?énh chúng tôi vô céng th??ng ti?c báo tin céng thân b?ng quy?n thu?c
Ch?ng, Cha, é"ng Ngo?i c?a chúng tôi lé
é"ng Giuse TR?N NG?C T?P
Sinh ngé y 20 tháng 2 n?m 1944 t?i ??o C? Ninh Bénh Phát Di?m, Vi?t Nam
?é ???c Chúa g?i v? ngé y 11 tháng 5 n?m 2017
H??ng Th? 73 tu?i
Ch??ng Trénh Th?m Vi?ng vé Tang L?
Th?m Vi?ng vé C?u Nguy?n: Th? T?, ngé y 17 tháng 5 n?m 2017 (7PM-8:30PM)
Th?m Vi?ng vé C?u Nguy?n: Th? N?m, ngé y 18 tháng 5 n?m 2017 (7PM-8:30PM)
L? Phát Tang: Th? Sáu, ngé y 19 tháng 5 n?m 2017 (7PM-9:30PM)
L? An Táng: Th? B?y, ngé y 20 tháng 5 n?m 2017 (10:30AM-11:30AM)
M?i nghi th?c s? ???c c? hé nh t?i nhé th?
All Saints Catholic Church
2559 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
Tang Gia ??ng Kính Báo
Bé Qu? Ph? Tr?n Ng?c T?p - Nh? danh Ph?m Th? V?i
Tr??ng N??: Tr?n Ng?c Théy Vân, ch?ng vé các con
Th? N??: Tr?n Ng?c Théy H??ng, ch?ng vé các con
Tr??ng Nam: Tr?n Ph?m Vi?t Tú
ét N??: Tr?n Ph?m Theresa
Xin mi?n nh?n phúng ?i?u vé véng hoa.
conclude at Church

Funeral Service

20 May
10:30 AM
All Saints Catholic Church
2559 S. Federal Blvd.
Denver, CO 80219

To send flowers to Tap's family, please visit our floral section.


Services

A service summary is not available
© 2020 Mile High Mortuary And Cremation Service. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS